לתקנון מיוזיקאלי

תקנון פעילות "אתגר ריקוד פוקס"

1. הגדרות
"אתר הפעילות" – אפליקציית מיוזיקאלי.   

"עורכת הפעילות" –  פוקס ויזל בע"מ

"הפעילות" –"אתגר ריקוד פוקס"- 7-8 מובילות (בעלות מספר עוקבים גדול) באפליקציית מיוזקאלי יעלו בעמודים הפרטיים שלהם (באינסטגרם ובאפליקציית מיוזיקאלי)  סרטון עם ריקוד שיהווה את "אתגר ריקוד פוקס" הן יקראו לעוקבים/ות שלהן לעמוד באתגר ולעלות סרטון שבו הם מבצעים/ות את הריקוד. בין המשתתפים/ות יזכו כ-5 זוכים/ות.

"תקופת הפעילות" – הפעילות תמשך כשבוע החל מיום 7.6.17 ועד ליום 13.6.17 למעט בימי שישי ושבת ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה על פי שקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה. המשתתפים יהיו רשאים להעלות תכנים גם בימי שישי ושבת במהלך תקופת הפעילות אולם הדבר ייחשב כאילו נעשה ביום חמישי קודם לכן.

"משתתף" בעל פרופיל אישי פעיל באפליקציית מיוזיקאלי אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי בעלי פרופיל באפליקציית מיוזיקאלי אינם רשאים להשתתף בפעילות זו. אדם שלו מספר פרופילים אישיים רשאי לעשות שימוש בפרופיל אחד בלבד במסגרת השתתפותו בפעילות זו. . מובהר כי במקרה של קטין זכייתו הנה בכפוף להסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו החוקיים על טופס הסכמה שיועבר להם על ידי החברה. 

"הפרס" – שובר בשווי 1,000 ₪ לרכישה ברשת פוקס. תנאים למימוש השובר – בכפוף להתניות בגב השובר לרבות: בתוקף עד 06/22 אין כפל מבצעים והנחות, לא ניתן לממש הכרטיס במקביל למימוש הטבות ומבצעי מועדון (לרבות, צבירה ומימוש של נקודות וכן מימוש של הטבות ההצטרפות למועדון), לא כולל חנויות ופריטי עודפים, לא ניתן לרכוש כרטיסי מתנה, לא יינתן עודף ממימוש חלקי של השובר.

סה"כ יחולקו 5 פרסים.

משתתף הזכאי לפרס לפי פעילות זו ואשר לא מימש את הזכייה בפרס או חלק ממנה לא יהיה זכאי לקבל פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. הפרס לא ניתן להמרה, עורכת הפעילות רשאית להחליף בכל שלב, את הפרס (כולו או חלקו) בפרס אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.

2. פרשנות

2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

3. השתתפות בפעילות 

על מנת להשתתף בפעילות על המשתתף לפעול כדלקמן במהלך תקופת הפעילות:

3.1. על המשתתף לבצע את ה"אתגר ריקוד פוקס" ולעלות להאשטג שיפורסם.

3.2. בסוף תקופת הפעילות יזכו 5 המשתתפים עם כמות הלייקים הגדולה ביותר, ויקבלו את הפרס המפורט מעלה. 

3.3. עורכת הפעילות תהא רשאית לבחור זוכים נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי. אדם שאיננו עומד במלוא תנאיי הגדרת ה-"משתתף" כאמור לעיל, לא יהיה זכאי לקבלת הפרס.

3.4. משתתף שלא עמד בכל תנאי תקנון זה ולא ביצע את כל השלבים הנדרשים בפעילות, אינו רשאי לזכות בפרס.

3.5. חל איסור מוחלט לעלות תכנים/תמונות/סרטונים (להלן: "התכנים") בעלי אופי פוגעני ו/או מבזה ו/או אלים ו/או מעליב ו/או גס ו/או פורנוגראפי ו/או כזה הפוגע בצורה כלשהי בעורכת הפעילות ו/או במשתתף ו/או בכל צד שלישי אחר.

3.6. המשתתפים (בין אם נבחרו כזוכים ובין אם לאו) נותנים בזאת לעורכת הפעילות את הסכמתם המלאה וכן הרשאה בלתי מוגבלת וללא תמורה לעשות שימוש מכל סוג או מין שהוא בתכנים שיעלו במהלך תקופת הפעילות ו/או לאחריה. השימוש כאמור יכול וייעשה בדרכים של פרסום, מיתוג וכדומה, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה, לרבות בעניין קבלת קרדיט ו/או תמורה ו/או תמלוגים עבור השימוש כאמור.

3.7. למען הסר ספק, מובהר כי המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים במוסיקה ובכוריאוגרפיה, מצויים בבעלותה המלאה של החברה, אשר תהא רשאית לעשות בהם כמנהג בעלים, וכי לא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין כל שימוש אשר ייעשה בתכנים במסגרת ו/או בקשר עם פרסומם (אך לא רק).

3.8. המשתתף נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של התכנים ששלח, ומתחייב לפצות את עורכת הפעילות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

4. איתור הזוכים והענקת הפרס

4.1. בתום תקופת הפעילות ובחירת הזוכים, תשלח עורכת הפעילות הודעת זכייה לחשבון כל זוכה בעמוד המיוזיקאלי שלו, ובו תבקש את פרטיו האישיים המלאים על מנת שתישלח אליו הודעת דואר רשום עם הפרס. עם שליחת הודעת הזכייה ו/או הדואר האלקטרוני כאמור, על הזוכה להשיב בהודעה חוזרת תוך 7 ימים ולמסור את הפרטים המבוקשים. במידה ולא תהיה אפשרות לשלוח הודעת זכייה לחשבונו של הזוכה, תהיה עורכת הפעילות פטורה מחובתה למסור את הפרס לאותו זוכה.

4.2. משתתף שזכאי לפרס ולא יצר קשר עם עורכת הפעילות בפרק זמן זה, זכייתו תבוטל והוא לא יהיה זכאי לקבלת שום פרס.

4.3. יובהר, כי לא תתקבל טענת זוכה כי לא קיבל את הפרס לידו ובתנאי שהציגה עורכת הפעילות אישור מסירה ו/או הציגה רישום כלשהו כי נמסר הפרס.

4.4. עורכת הפעילות אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה, ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זוכה במקום לזוכה.

4.5. לעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי ומוחלט באשר לקביעת תוצאות הפעילות וזהות                    

הזוכים, והחלטת עורכת הפעילות בכל עניין הנוגע לאלה תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.

5. כללי

5.1. עורכת הפעילות וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעילות, ניהולה, תוצאותיה, כל פרס שיוענק במסגרתה ו/או כל הכרוך בכך.

5.2. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

5.3. עורכת הפעילות וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל תקלות באתר הפעילות ו/או בכל אתר אחר ו/או מפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו/או כל תקלה אחרת מכל סוג ומין.

5.4. מובהר כי כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת ובפרס אחד.

5.5. למשתתפי הפעילות ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין בקשר לפעילות, לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.

5.6. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את עובדת זכייתו של כל זוכה באמצעי המדיה השונים וכי הוא נותן את הסכמתו לפרסום הפרטים כאמור.

5.7. בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ו/או יפעל בניגוד לדין, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או לבטל את זכייתו.

5.8. עורכת הפעילות תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את אורך תקופת הפעילות, לשנות את הפרס בכל שלב משלבי הפעילות, לשנות את כללי הפעילות ולשנות את אופן בחירת הזוכים כמפורט לעיל, בהודעה שתינתן למשתתפים.

5.9. למשתתפים לא תהא כל טענה בדבר סיום הפעילות כאמור או בדבר שינוי תנאיו.

5.10. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו במלואן.

5.11. כל חובת מס בגין זכייה בפרס תחול על הזוכה בלבד.

5.12. תקנון זה מצוי במשרדי עורכת הפעילות ובאתר החברה ופתוח לעיונו של כל אדם.

5.13. מקום השיפוט לגבי כל תביעה נגד עורכת הפעילות בכל עניין הנובע מפעילות זו, יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד.

5.14. למען הסר ספק, הפעילות הינה לצורכי פעילות שיווקית גרידא ומוכרעת על ידי יכולת יצירה ומקוריות, והיא לא תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התש"ז-1977.

19540\431\66